Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021

 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung thêm Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2013;

          Căn cứ Công văn số 264/HD-PGD&ĐT-PT ngày 12/6/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS và công tác tuyển sinh năm 2020;

           Căn cứ vào tình hình thực tế của  địa phương và nhà trường, trường Tiểu học Tư Mại xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDTH  đúng độ tuổi.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo  rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2. Yêu cầu:

- Điều tra chính xác  trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; đặc biệt tuyển sinh trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc các qui định trong tuyển sinh. Không được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.

- Cán bộ giáo viên làm công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm trước các cấp lãnh đạo về công tác tuyển sinh.

  II. NỘI DUNG

  1.  Chỉ tiêu tuyển sinh:

Lớp 1: chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 133 học sinh/ 04 lớp.

   2. Đối tượng:

- Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Tư Mại.

- Độ tuổi dự tuyển : 6 tuổi trở lên, sinh năm 2014 trở về trước mà chưa được ra lớp.

3. Hồ sơ dự tuyển:

+ Giấy khai sinh: Bản bản sao hợp lệ ( Mang bản chính đối chiếu)

+ Sổ hộ khẩu: Bản sao ( Đem bản chính đối chiếu)

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

+ Giấy chứng nhận con thương, bệnh binh,chứng nhận trẻ khuyết tật (nếu trẻ bị khuyết tật)

4. Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển

5. Thời gian tuyển sinh:

*Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Trước 8/8/2020

- Địa điểm:Văn phòng trường TH Tư Mại

* Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày trong tuần

 Từ ngày 04/8/2020 đến 7/8/2020 nhận và xét hồ sơ học sinh đúng tuyến

          - Địa điểm nộp hồ sơ:

          Tại Văn phòng trường TH Tư Mại

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

*Hội đồng tuyển sinh - Hiệu trưởng làm Chủ tịch :

- Tiếp nhận  đăng ký tuyển sinh.

- Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển sinh theo các đối tượng

- Báo cáo về phòng GD số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh.

* Trách nhiệm của từng thành viên trong ban tuyển sinh:

(Do Chủ tịch HĐ tuyển sinh phân công )

2. Chế độ báo cáo:

  - Ngày 15/7/2020: Gửi PGD danh sách Hội đồng tuyển sinh qua mail

  - Ngày 3/8/2020: Ra Quyết định tuyển sinh.

- Ngày 09/08/2020: Báo cáo PGD về kết quả tuyển sinh

- Ngày 10/8/2020  thông báo kết quả tuyển sinh tới học sinh và tựu trường vào ngày 24/8/2020 (Theo kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Bắc Giang)

  Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp1 của trường TH Tư Mại năm học 2020-2021. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng theo số điện thoại  để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Yên Dũng (để báo cáo);

- UBND xã (để báo cáo);

- Các bộ phận nhà trường (để thực hiện);

- Lưu: VP .

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                    Thân Văn Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan