KẾ HOẠCH Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số /KH-BGDĐT Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021
KẾ HOẠCH
Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19
của ngành Giáo dục năm học 2021-2022
Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo
đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch
COVID-19;
Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch
COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và
đào tạo;
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày
16/8/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022 cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập và lây lan của
dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu kép bảo đảm
an toàn sức khỏe cho người học, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên
trong các cơ sở giáo dục, đồng thời khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.
2. Yêu cầu
a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục để
tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch COVID-19. Ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù
hợp với diễn biến của dịch COVID-19 và thực tiễn ở địa phương, cơ sở giáo dục.
b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền giáo dục sức
khỏe, phòng, chống dịch bệnh, theo dõi và quản lý chặt chẽ sức khỏe của người
học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên ngành Giáo dục để phòng ngừa, phát hiện sớm
các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để
dịch lây lan trong các cơ sở giáo dục.
c) Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng đáp ứng kịp thời
với các tình huống về dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.
2
II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tổ chức thực hiện các văn bản, chính sách về phòng, chống dịch
COVID-19 trong các cơ sở giáo dục
a) Quán triệt đầy đủ, sâu sắc tới người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên
ngành Giáo dục và tổ chức thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi đoàn kết để chiến
thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y
tế, Bộ GDĐT. Cập nhật chính xác tình hình dịch bệnh, các thông tin dự báo để
chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời đề ra các giải
pháp phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở giáo dục nhằm phòng, chống và
sẵn sàng ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch đối với lĩnh vực GDĐT.
b) Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hệ thống hóa các văn bản, chính sách có liên
quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục để xây
dựng thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn tình
hình, diễn biến dịch bệnh tại địa phương, cơ sở giáo dục.
c) Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Giáo dục được giao tại số
Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình
và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; chủ
động xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2021-2022
linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại địa phương theo hướng dẫn
của Bộ GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học đối với từng cấp học, trình độ
đào tạo.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và các hoạt
động hỗ trợ người học
a) Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại
Kế hoạch số 64/KH-BGDĐT ngày 06/02/2020 của Bộ GDĐT; đồng thời cập nhật
thực hiện theo các văn bản hướng dẫn mới nhất của Chính phủ và Bộ Y tế.
b) Chủ động thông tin rộng rãi, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19. Giải thích, hướng dẫn rõ biện pháp phòng, chống, ứng phó với đại
dịch COVID-19 của cơ sở giáo dục để tạo sự đồng thuận, nghiêm túc thực hiện
đối với người học, gia đình người học và cán bộ, nhà giáo, nhân viên.
c) Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền đảm bảo chính xác, đầy đủ,
kịp thời từ các nguồn thông tin chính thống, tin cậy về tình hình dịch bệnh
(website của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế): http://vncdc.gov.vn; website của Bộ
Y tế: https://www.moh.gov.vn). Thông báo rộng rãi tới người học, gia đình người
học số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn có
thể thu dung, điều trị dịch COVID-19.
d) Biên tập, xây dựng sổ tay, tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối
tượng người học, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở
giáo dục để tổ chức thực hiện.
3
đ) Thực hiện việc phát ngôn đảm bảo thống nhất theo các văn bản chỉ đạo từ
trung ương đến địa phương; quán triệt cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân
viên, người học không được tuyên truyền, chia sẻ các thông tin thiếu chính xác,
không rõ nguồn gốc gây tâm lý chủ quan hoặc hoang mang trong dư luận về
phòng, chống dịch COVID-19.
e) Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, hoạt động của các
câu lạc bộ truyền thông trong nhà trường, cổng thông tin điện tử của các đơn vị,
huy động các nguồn lực xã hội hoá nhằm tăng cường sự tham gia của người học,
cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng trong các hoạt động tuyên
truyền, giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh tại các cơ
sở giáo dục.
f) Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19; tổ chức tư vấn sức khỏe, tâm lý và các biện pháp đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch; quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với người học có hoàn cảnh khó
khăn, các trường hợp F0, F1, sống trong các khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế.
3. Thực hiện các hoạt động chuyên môn phòng, chống dịch COVID-19
trong cơ sở giáo dục
a) Rà soát, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 của cơ sở giáo dục do Thủ trưởng cơ sở giáo dục
làm Trưởng ban chỉ đạo; thành lập các Tổ an toàn COVID-19 để triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch và các phương án xử trí theo các tình huống: khi
chưa có ca bệnh, khi có trường hợp nghi mắc, F0, F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ
Y tế và Bộ GDĐT1.
b) Thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật thường xuyên
trên hệ thống bản đồ An toàn phòng, chống dịch, ứng dụng (App) Antoancovid
theo hướng dẫn của Bộ GDĐT2.
c) Tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ an toàn COVD-19, đội ngũ nhân
viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác y tế trường học về công tác phòng,
chống dịch, xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19, cách lấy mẫu xét nghiệm
SARS-CoV-2 và phối hợp tổ chức được các hoạt động tiêm chủng tại trường học.
d) Rà soát, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư phục vụ công tác
phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục.
4. Phối hợp liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19
a) Chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành giữa ngành
Giáo dục - Y tế và ban, ngành liên quan tại địa phương về công tác phòng, chống
1
Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở:
Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 trong trường học; Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt các tài liệu
truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học.
2 Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 về viện ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; Công văn số 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30/10/2020; Công văn
số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trong trường học.
4
dịch COVID-19. Phân công rõ đầu mối, trách nhiệm cụ thể của ngành Y tế, bảo
hiểm xã hội các cấp ở địa phương trong việc phối hợp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục
trên địa bàn triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.
b) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội,
nghề nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; y tế tư nhân tham
gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.
c) Các cơ sở giáo dục chủ động đề xuất và phối hợp với cơ quan y tế ở địa
phương trong công tác tiêm chủng phòng COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, nhà
giáo, nhân viên và tiêm chủng cho HSSV khi có đủ điều kiện; sẵn sàng phối hợp
với các địa phương để hỗ trợ về nhân lực, nhất là đội ngũ giảng viên, sinh viên y
khoa tham gia công tác phòng, chống dịch; làm khu thu dung, khu cách ly, bệnh
viện dã chiến khi được huy động để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch cấp
bách của địa phương.
5. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19
a) Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện công tác phòng,
chống dịch COVID-19 và công tác y tế trường học tại các cơ quan, đơn vị trực
thuộc, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.
b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, giám sát việc
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch; áp dụng bộ công cụ,
tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục trên
các ứng dụng "An toàn COVID-19", NCOVI, Bluezone và Vietnam health
declaration.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Vụ Giáo dục thể chất chủ trì:
- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện Kế
hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
- Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch trong các cơ sở giáo dục; xây dựng, cập nhật các tài liệu hướng dẫn chuyên
môn, tài liệu truyền thông phòng, chống dịch và tổ chức phổ biến, tập huấn
hướng dẫn cho địa phương, cơ sở giáo dục; phối hợp hướng dẫn thực hiện công
tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên và
người học khi có đủ điều kiện.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch tại các cơ sở
giáo dục.
- Lập dự toán kinh phí chi tiết cho các hoạt động; huy động nguồn lực từ các
cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho các hoạt động của Kế hoạch.
b) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì:
- Chỉ đạo, thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học bị ảnh hưởng
bởi dịch COVID-19.
5
- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan
liên quan chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa
các nội dung, thông tin xấu, độc trên không gian mạng và bảo đảm an ninh, trật
tự trong các cơ sở giáo dục.
c) Văn phòng Bộ chủ trì:
- Triển khai kế hoạch, biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại cơ
quan Bộ GDĐT.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19.
d) Cục Công nghệ Thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất
hướng dẫn áp dụng bộ công cụ, tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống
dịch trong các cơ sở giáo dục trên các nền tảng công nghệ thông tin. Xây dựng
phần mềm quản lý thông tin kết nối với hệ thống giám sát, theo dõi và đánh giá
quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.
đ) Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ đảm bảo
kinh phí cho các hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT theo Kế hoạch này.
Các đơn vị chủ động cân đối, lồng ghép, tích hợp tối đa với các nhiệm vụ của
từng đơn vị.
e) Các Vụ cấp học chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19.
2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch COVID-19; thực hiện báo cáo đột xuất hoặc định kỳ về Bộ GDĐT
(qua Vụ Giáo dục thể chất) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19.
b) Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành Giáo dục - Y tế và ban,
ngành liên quan tại địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
c) Củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế trường học, nâng cao năng lực
chuyên môn về phòng, chống dịch cho đội ngũ nhân viên chuyên trách và kiêm
nhiệm về y tế trường học, cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo.
d) Kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động phòng, chống
dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.
3. Các cơ sở giáo dục
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch COVID-
19 đối với cơ sở giáo dục.
b) Rà soát và bổ sung trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của nhà
trường phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và điều kiện thực tiễn địa
phương, quy mô của trường, đảm bảo ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.
6
c) Xây dựng cơ chế phối hợp với cơ sở y tế đóng trên địa bàn về chăm sóc
sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe cho
người học.
d) Chủ động phối hợp với trạm y tế xã/phường/thị trấn, trung tâm y tế địa
phương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức quản lý,
theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo
dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục.
đ) Theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo thường xuyên các hoạt động y tế
trường học và phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục.
e) Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học trong việc chăm sóc, giáo dục
trẻ em, học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
4. Kinh phí
Kinh phí để thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các
nguồn thu, tài trợ, viện trợ hợp pháp khác.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung
những nội dung cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị tổng hợp, báo cáo Bộ GDĐT (qua
Vụ Giáo dục thể chất) để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PC COVID-19 (để b/c);
- Các bộ, ngành, cơ quan trung ương của các tổ
chức chính trị - xã hội (để p/h);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để p/h);
- Các sở GDĐT;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT;
- Các cơ sở giáo dục đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.
Để
thực
hiện
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh


 

Bài viết liên quan