KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ TƯ PHÁP
Số: /KH-STP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2021


KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Thực hiện Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải
ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Quyết định số
214/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021, Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày
03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2021, (Kế hoạch số 472/KH-UBND), Kế hoạch số 431/KH-HĐPH ngày
02/02/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về hoạt động của Hội đồng phối
hợp PBGDPL năm 2021 (Kế hoạch số 431/KH-UBND), Sở Tư pháp xây dựng Kế
hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các
nhiệm vụ của Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 472/KH-UBND và Kế hoạch số
431/KH-HĐPH bảo đảm kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa
giải ở cơ sở, Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ
trong năm 2021 theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW).
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa
giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng; đa dạng hóa, phát hiện và nhân
rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa
bàn; chú trọng PBGDPL cho các đối tượng đặc thù và địa bàn trọng điểm đưa công
tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả.
- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở,
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công
nghệ thông tin.
2. Yêu cầu
2
- Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng ở
các cấp, các ngành và các địa phương; bám sát nội dung, yêu cầu công tác
PBGDPL trong Kế hoạch số 472/KH-UBND và Kế hoạch số 431/KH-HĐPH.
- Phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong triển khai thực hiện công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xa đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1.1. Củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh; tham mưu thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng và nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục
pháp luật các cấp
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các ngành ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội
đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Cả năm, trọng tâm Quý I/2021.
1.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4808/KH-UBND ngày
30/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Kế
hoạch số 5/KH-STP ngày 22/01/2021 của Sở Tư pháp về thực hiện Kết luận số 80-
KL/TW
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm và theo Kế hoạch số 5/KH-STP.
1.3. Xây dựng và tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2021
1.4. Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm
theo Quyết định số 705/QĐ-TTg và Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 24/7/2017
của UBND tỉnh thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang; phát huy vai trò của ngành Tư pháp trong tham mưu giúp
UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động và kinh phí thực hiện công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm và theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
3
1.5. Rà soát, sửa đổi thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng
phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Bắc Giang
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các ngành ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
1.6. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bằng các hình thức phù
hợp; trong đó tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020
và năm 2021; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các
văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích
hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026; các quy định về biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố
cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc
cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các
nước có chung đường biển; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh
nghiệp
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.7. Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền PBGDPL về bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021.
1.8. Hướng dẫn, định hướng và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 đi vào chiều sâu, thiết thực
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm, cao điểm từ ngày 15/10/2021 đến ngày
15/11/2021.
1.9. Tổng hợp, đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác PBGDPL; xây dựng
báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018
quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Nghiên cứu việc xây
dựng Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác PBGDPL đối với các cơ
quan, địa phương trên địa bàn tỉnh
4
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Chấm điểm, xếp loại công tác PBGDPLvà xây dựng
báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP thực hiện trong
Quý I/2021; nghiên cứu việc xây dựng Bộ tiêu chí thực hiện: Cả năm.
1.10. Tiếp tục tổ chức thực hiện các Quyết định, Chương trình, Đề án của
Chính phủ, của các Bộ, ngành ở Trung ương trong thực hiện công tác PBGDPL
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.11. Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo
dục pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.12. Tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;
nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu gắn với
thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL
cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.13. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các ngành ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội
đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong cả năm; việc
kiểm tra thực hiện trong Quý III-IV/2021.
1.14. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”, xây dựng, quản lý, khai thác tủ
sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ
tướng Chính phủ và thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL phù hợp với yêu cầu
tình hình mới
- Tham mưu tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng".
+ Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở.
+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
5
+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2021- 11/2021.
- Vận hành và khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo
dục pháp luật tỉnh Bắc Giang.
+ Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở.
+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.15. Định kỳ hàng quý định hướng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện
công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng và nhiệm vụ
chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành, của địa phương
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các ngành ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội
đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2. Về công tác hòa giải ở cơ sở
2.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng
dẫn thi hành; các đề án, chương trình phối hợp về hòa giải ở cơ sở
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.2. Tham mưu việc phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác
hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Cơ quan dân vận các cấp, Phòng Tư pháp các huyện,
thành phố.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.3. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ
tập huấn viên cấp huyện; đội ngũ quản lý, chỉ đạo hoạt động hòa giải ở cơ sở và
hòa giải viên ở cơ sở
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Cả năm, trọng tâm Quý III-IV/2021.
3. Về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật
3.1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, công nhận
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận tại Quyết định số 619/QĐ-TTg
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện.
6
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
3.2. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã nông thôn
mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ được
giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới Trung ương, cấp tỉnh.
3.3. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ
quản lý, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc Sở
căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với phòng Phổ biến giáo dục
pháp luật tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.
2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố căn cứ nội dung tại Kế hoạch này và
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND huyện, thành phố xây dựng
Kế hoạch, tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn.
3. Giao phòng Phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các phòng,
đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức thực hiện bảo đảm
đúng tiến độ và có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc,
các phòng, đơn vị, địa phương trao đổi trực tiếp với phòng Phổ biến giáo dục pháp
luật để báo cáo Lãnh đạo Sở kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
- Lưu: VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Anh Tuấn


 

Bài viết liên quan