KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
Số: /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2021


KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành
pháp luật trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp
luật trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao, UBND
tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, thiết
thực và có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU.
- Nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, từng
bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, tạo tiền đề cho sự chuyển biến
mạnh mẽ trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.
2. Yêu cầu
- Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Chỉ thị số 06-CT/TU.
- Xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa
phương; đồng thời bảo đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ
quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Quán triệt, triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện
- Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-
CT/TU và Kế hoạch này đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND
huyện, thành phố (cấp huyện); các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh.
+ Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền
thông và một số cơ quan khác có liên quan.
+ Thời gian: sau khi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát
và tỉnh cho phép tổ chức các hội nghị.
- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo
và chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 06-
CT/TU và Kế hoạch này. Kịp thời quán triệt, triển khai những nội dung của Chỉ
thị số 06-CT/TU và Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc
phạm vi quản lý với hình thức phù hợp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn
2
bản về công tác tổ chức thi hành pháp luật1 và các văn bản khác có liên quan.
Thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả công tác tổ
chức thi hành pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.
+ Thời gian thực hiện: quán triệt, triển khai Chỉ thị 06-CT/TU và Kế
hoạch này xong trong tháng 7/2021.
2. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác xây dựng,
ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP2, Nghị
định số 154/2020/NĐ-CP3 của Chính phủ, Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND4,
Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND5 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 15/CT-UBND6,
Công văn số 4147/UBND-NC7 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản khác có
liên quan. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây
dựng, ban hành văn bản QPPL. Xác định công tác xây dựng, ban hành và tham
mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng, ban hành văn
bản QPPL với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Thực hiện đầy đủ,
nghiêm túc quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL.
- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn
vị, địa phương trong quá trình thực hiện tham mưu công tác xây dựng, ban hành
văn bản QPPL theo hướng rõ chủ thể, rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan
phối hợp; rõ thời gian thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả công tác này.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra; kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản
do HĐND, UBND ban hành để phát hiện, đề xuất, kiến nghị xử lý và kịp thời xử
lý đối với các văn bản trái pháp luật; đồng thời tiến hành đánh giá hậu quả, các
biện pháp khắc phục hậu quả trong việc ban hành văn bản trái pháp luật (nếu
có). Chủ động rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND ban hành ngay sau khi
có văn bản QPPL là căn cứ pháp lý hoặc tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương
1 như: Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ
chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng
công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày
30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Quyết định số
24/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp
luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 15/CTUBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng
cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản khác có liên quan.
2 ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
3 ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
4 ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và chi tiết một số điều của
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
5
ngày 30/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và chi tiết một
số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh.
6 ngày 31/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn
tỉnh.
7 ngày 29/11/2018 về việc tăng cường thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3
có thay đổi dẫn đến nội dung văn bản đã ban hành không còn phù hợp để kịp
thời tham mưu xử lý văn bản sau rà soát. Trên cơ sở đó đảm bảo tính thống nhất,
đồng bộ của văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành, cũng như đảm bảo
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của địa phương.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản
QPPL; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi
phạm, đồng thời biểu dương tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác này.
Thời gian thực hiện: thường xuyên và theo chương trình, kế hoạch.
3. Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật (PBGDPL) nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức
tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân
3.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương về vị
trí, vai trò của công tác tuyên truyền, PBGDPL trong tình hình mới, đồng thời tăng
cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành các văn bản pháp luật và triển khai tổ chức thực hiện
các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng về công tác PBGDPL. Tăng cường trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện. Nêu cao vai trò, trách
nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong
việc tự nghiên cứu, tìm hiểu để nắm chắc pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp
luật cho Nhân dân thông qua thực hiện nhiệm vụ được giao.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo các cơ quan
ủy viên Hội đồng và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tiếp tục chủ động,
nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ công
tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương.
3.2. Lựa chọn đối tượng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật có trọng tâm
trọng điểm. Tập trung tuyên truyền, PBGDPL đối với các nhóm đối tượng đặc
thù, trước tiên là cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc trực tiếp
để nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của
ngành, đơn vị, địa phương; quan tâm tuyên truyền PBGDPL pháp luật cho Nhân
dân theo từng chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn...
3.3. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm thiết
thực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL,
triển khai việc xây dựng nhóm trên hệ thống mạng xã hội zalo để tuyên truyền
pháp luật trong ngành, lĩnh vực, địa phương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp
luật bằng hình thức trực tuyến.
3.4. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp
với đối tượng và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành, của địa
phương. Chú trọng tuyên truyền, PBGDPL về các chính sách, pháp luật được dư
luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận,
nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; đồng thời bám sát định hướng nội
dung tuyên truyền, PBGDPL của UBND tỉnh, của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh, của Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng và các cơ quan có liên quan.
4
- Cơ quan thực hiện các nội dung từ 3.1 đến 3.4 nêu trên: Các sở, cơ quan
thuộc UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, UBND cấp huyện.
- Thời gian: thường xuyên.
3.5. Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh
ủy ban hành Chỉ thị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và tăng cường công tác hòa giải ở cơ
sở trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
- Thời gian thực hiện: tháng 9/2021.
4. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành
pháp luật
4.1. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra
- Tập trung thanh tra, kiểm tra những vấn đề, lĩnh vực gây bức xúc của
người dân, dư luận xã hội quan tâm; tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong
hoạt động thanh tra, kiểm tra.
- Nâng cao chất lượng kết luận kiểm tra, thanh tra; xử lý hoặc kiến nghị xử lý
nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.
- Thường xuyên thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các
kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra theo quy định.
+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh và các sở, cơ quan, UBND cấp huyện
theo chức năng, nhiệm vụ.
+ Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.
4.2. Đối với hoạt động theo dõi thi hành pháp luật
Hàng năm, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi
hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, trong đó: đối với UBND
tỉnh mỗi năm lựa chọn ít nhất 02 lĩnh vực - tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng
điểm từng thời kỳ và nhiều vướng mắc, bất cập về kinh tế - xã hội; đối với các sở,
cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện mỗi năm lựa chọn ít nhất 01 lĩnh vực
thuộc chức năng, nhiệm vụ để theo dõi và tổ chức thực hiện. Tăng cường hướng
dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện kiến nghị, xử lý kết quả sau theo dõi
tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện
Kế hoạch của UBND tỉnh và giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra); các
sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong phạm vi lĩnh vực, địa
phương phụ trách.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
5
5. Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ
quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn
5.1. Tiếp tục duy trì, đổi mới các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
của các tổ chức, cá nhân để tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp phản
ánh, kiến nghị: thiết lập, duy trì và công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp
thư góp ý, qua zalo, facebook, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị,
địa phương... Chú trọng tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, người
dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.
5.2. Kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết
những phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành
pháp luật trên địa bàn theo hướng thống nhất, có hệ thống, rõ ràng, minh bạch;
xử lý nghiêm các cơ quan, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận,
phản ánh, kiến nghị. Thực hiện công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo
quy định của pháp luật.
- Cơ quan thực hiện: các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên.
5.3.Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Công an tỉnh
tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử; xử lý nghiêm
minh các hành vi vi phạm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa, phục vụ nhiệm vụ
chính trị của địa phương. Thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử kịp thời
kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc đình
chỉ thi hành, ngưng hiệu lực văn bản theo quy định.
6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong tổ chức thi hành
pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền và đội ngũ công chức, viên
chức. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tổ chức thi
hành pháp luật.
6.1. Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và người
đứng đầu, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải luôn nêu
cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong việc tổ chức thi hành pháp luật. Người
đứng đầu trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức thi hành pháp
luật trong phạm vi địa phương, lĩnh vực phụ trách. Kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thi hành nghiêm
pháp luật, để xảy ra vi phạm trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời
kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; xác định đây
là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá trách nhiệm, xếp loại người đứng
đầu và đánh giá, xếp loại cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Thời gian thực hiện: thường xuyên.
6.2. Các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bố trí công chức, viên
chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, trong đó phải bảo đảm có trình
độ chuyên ngành luật, được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ công tác
pháp chế để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối
tham mưu thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.
6
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thực hiện
rà soát, bố trí, sắp xếp, kiện toàn xong trong năm 2021 (kết quả báo cáo Chủ
tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trong báo cáo công tác năm thực hiện Kế
hoạch này) và thường xuyên củng cố, kiện toàn trong những năm tiếp theo.
6.3. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện tổ chức
thi hành pháp luật
- Người đứng đầu, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, nắm chắc đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến
ngành, lĩnh vực được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và thuộc phạm vi, địa bàn
quản lý để tổ chức thi hành nghiêm pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn thường xuyên thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng để
trang bị, nâng cao kiến thức, trình độ, hiểu biết, kỹ năng nghiệp vụ và trách
nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức tham mưu thực hiện.
- Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật cho đội ngũ
cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến
giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và các lĩnh vực khác phù hợp với
yêu cầu thực tiễn.
7. Đảm bảo bố trí đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo
quy định cho công tác tổ chức thi hành pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: UBND các cấp.
Đối với cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định của pháp luật và
yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng đề xuất gửi Sở Tài chính tổng hợp. Sở Tài
chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí. Đối với cấp huyện, cấp
xã, UBND triển khai trong phạm vi địa bàn quản lý của cấp mình.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức
thi hành pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác và bảo đảm thiết
thực, hiệu quả.
- Cơ quan chủ trì: các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn
vị, địa phương có liên quan.
- Thời gian: thường xuyên.
9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với
việc thi hành pháp luật; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng
lớp nhân dân thực hiện tốt việc thi hành pháp luật; kịp thời kiến nghị cơ quan có
thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
7
10. Đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức thi hành
pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ
quan, đơn vị, địa phương trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND huyện, thành phố:
- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa
phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và gửi về UBND tỉnh
(qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2021; đồng thời chủ động, tích cực triển khai
thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, xác định đây là nhiệm vụ
trọng tâm cần phải thực hiện hàng năm.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương
trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Hàng năm, trước ngày 02/12 báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về
UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo theo quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị 06-
CT/TU và Kế hoạch này trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý.
2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND
tỉnh theo quy định; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo của Ban Cán sự
Đảng UBND tỉnh về kết quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 12 hàng năm; sơ kết vào
năm 2024, tổng kết vào năm 2026 và các chế độ báo cáo khác theo yêu cầu./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH;
+ Lưu: VT, NC-KSTTHC.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Sơn


 

Bài viết liên quan