KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 11/6/2021
của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/5/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật
trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 06-CT/TU); Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày
11/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU (Kế hoạch số
265/KH-UBND), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang xây dựng Kế
hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ngành giáo dục như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, thiết thực
và có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU và Kế hoạch số 265/KH-UBND.
- Kịp thời tổ chức thực hiện thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và
đào tạo; đảm bảo pháp luật được thi hành thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực
quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước.
- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong Ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh về những nhiệm vụ của
Ngành để thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật
trong thời gian tới.
2. Yêu cầu
- Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Chỉ thị số 06-CT/TU và Kế
hoạch số 265/KH-UBND.
- Xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể của các phòng thuộc
Sở GD&ĐT, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các nhiệm vụ được
triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác quán triệt, triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU và Kế hoạch số 265/KH-UBND
đến tất cả các phòng thuộc Sở GD&ĐT; các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /KH-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 20212
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác tổ chức thi hành pháp luật1
và các văn bản khác có liên quan.
2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
- Tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định
của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Ban hành văn bản QPPL; …và các văn bản khác có liên quan.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban
hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đề xuất, kiến nghị xử lý đối với các văn
bản trái pháp luật; đồng thời tiến hành đánh giá hậu quả, các biện pháp khắc phục
hậu quả trong việc ban hành văn bản trái pháp luật (nếu có). Chủ động rà soát văn
bản QPPL của HĐND, UBND ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngay
sau khi có văn bản QPPL là căn cứ pháp lý hoặc tình hình kinh tế - xã hội ở địa
phương có thay đổi dẫn đến nội dung văn bản đã ban hành không còn phù hợp để
kịp thời tham mưu xử lý văn bản sau rà soát.
3. Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL) nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tuân
thủ pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong toàn
ngành trên địa bàn tỉnh
- Người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong toàn ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh nêu cao trách nhiệm trong việc tự
nghiên cứu, tìm hiểu để nắm chắc pháp luật, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp
luật thông qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tích cực tham mưu Hội đồng PHPBGDPL tỉnh các biện pháp nâng cao vai
trò, trách nhiệm trong công tác PBGDPL; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL thuộc các đơn vị, trường học trên
địa bàn tỉnh.
- Lựa chọn đối tượng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật có trọng tâm, trọng
điểm, phù hợp với chuyên đề, lĩnh vực, nội dung tuyên truyền.
1 Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới nâng
cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu
quả thi hành pháp luật, Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối
hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày
31/7/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND
tỉnh, Chỉ thị số 15/CTUBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng,
ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các
văn bản khác có liên quan.
3
- Nghiên cứu, triển khai các hình thức tuyên truyền, PBGDPL mới và đa
dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL; đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực
tuyến; tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật trực tuyến; tổ chức tuyên
truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở
GD&ĐT. Tiếp tục duy trì việc mua sách pháp luật trang bị cho Tủ sách pháp luật
trong các đơn vị, trường học theo quy định.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch
về công tác tuyên truyền, PBGDPL theo từng chuyên đề, lĩnh vực.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
- Tập trung thanh tra, kiểm tra những vấn đề thuộc phạm vi quản lý gây bức
xúc của người dân, dư luận xã hội quan tâm; tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp
trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng kết luận kiểm tra, thanh
tra; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tổ
chức, cá nhân vi phạm pháp luật; thường xuyên thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra theo quy định.
- Tiếp tục triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công
tác theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện thi hành pháp luật của các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.
5. Tăng cường tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ
chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật
- Tiếp tục duy trì, đổi mới các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của
các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác giáo dục. Hàng năm tổ chức đối thoại
với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và một số lĩnh vực công tác khác thuộc
chức năng, nhiệm vụ của ngành giáo dục. Thiết lập, duy trì và công khai số điện
thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý, qua zalo, facebook, Cổng thông tin điện tử,
Cổng thông tin điện tử PBGDPL...
- Kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết
những phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành
pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm
công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận,
phản ánh, kiến nghị; thực hiện công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo
quy định của pháp luật.
6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong tổ chức thi hành
pháp luật. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tổ chức thi
hành pháp luật
- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và toàn thể công chức, viên
chức, người lao động trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh phải luôn nêu cao kỷ
luật, kỷ cương, trách nhiệm trong việc tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên
4
nghiên cứu, cập nhật, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, nhất là các nội dung được giao tham mưu thực hiện để tổ chức
thi hành nghiêm pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.
- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm công chức, viên chức, người lao động
không thi hành nghiêm pháp luật, để xảy ra vi phạm trong công tác tổ chức thi
hành pháp luật; biểu dương, khen thưởng các phòng, đơn vị, trường học, công
chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt; xác định đây là một trong những
tiêu chí xem xét, đánh giá trách nhiệm, xếp loại người đứng đầu phòng, đơn vị,
trường học và đánh giá, xếp loại cá nhân công chức, viên chức, người lao động.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công
tác tổ chức thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, công tác
xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý
vi phạm hành chính và các lĩnh vực khác của ngành và của các đơn vị, trường học
phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
7. Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định cho
công tác tổ chức thi hành pháp luật
- Thường xuyên rà soát, kịp thời bố trí và đề xuất cơ quan có thẩm quyền
quan tâm bố trí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các điều kiện cho hoạt
động tổ chức thi hành pháp luật.
- Thực hiện xã hội hóa đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật.
8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi
hành pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác và bảo đảm thiết thực,
hiệu quả
- Tiếp tục duy trì việc quản lý, sử dụng, khai thác và thường xuyên thực hiện
nâng cấp các Cổng, phần mềm, cơ sở dữ liệu trong một số lĩnh vực công tác đã và
đang thực hiện. Thời gian thực hiện: thường xuyên.
- Triển khai thực hiện đúng quy định và phù hợp thực tiễn đối với một số
phần mềm, cơ sở dữ liệu đang thực hiện. Thời gian thực hiện: theo tiến độ thực
hiện từng công việc.
- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các nội dung khác để tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong ngành giáo dục cho phù hợp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
Trưởng các phòng thuộc Sở; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở
GD&ĐT chịu trách nhiệm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế
hoạch này đạt hiệu quả.
2. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố
5
Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo và phù
hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị ( gửi về Sở GD&ĐT trước ngày
30/7/2021); tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo thực
hiện nhiệm vụ pháp chế. Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT theo địa chỉ email:
thanhtraso@bacgiang.edu.vn; cuối kỳ I (trước ngày 10/01), cuối năm học (trước
ngày 25/5).
- Giao Thanh tra Sở chủ trì tham mưu thực hiện nội dung được giao tại mục
1 phần III Kế hoạch số 265/KH-UBND.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày
11/6/2021 của UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng thuộc Sở,
các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; phòng GD&ĐT các huyện, thành phố nghiêm
túc thực hiện; trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, báo cáo về Sở (qua
Thanh tra Sở) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (b/c);
- phongpbtdthpl_stp@bacgiang.gov.vn;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đào Thị Hường


 

Bài viết liên quan