KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
–––––––
Số: /KH - UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2020


KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
–––––––––––––––––––
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2020 của UBND tỉnh Bắc
Giang về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế
hoạch số 212/KH-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án
“Tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền phổ
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm
2020 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học
tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân
dân trên địa bàn.
- Quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 đến
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nâng
cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp
luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền pháp luật về PCTN phải bám sát chủ trương, đường lối của
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN và nội dung Kế hoạch số
212/KH-UBND. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các chương
trình, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.
- Việc PBGDPL về PCTN phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung
triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với
từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ
nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu biết và
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
Tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính
sách pháp luật của nhà nước về PCTN như:
- Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của
Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày
09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ
quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; Chỉ thị số
27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống
tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Chỉ thị số 10/TC-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị
quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác PCTN,
lãng phí.
- Triển khai, quán triệt sâu rộng Luật PCTN năm 2018, các đạo luật khác
có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Hình thức
- Tổ chức các hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ
và Nhân dân trên địa bàn như: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, biên soạn tài liệu, nói
chuyện chuyên đề, trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện
tử, hoạt động văn hóa, nghệ thuật… Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, địa phương căn
cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến
phù hợp.
- Thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN.
- Lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL trong hoạt động chuyên môn. Đưa nội
dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và chương trình bồi
dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thanh tra tỉnh
- Tiếp nhận, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,
chống tham nhũng.
Thời gian thực hiện: Theo thời gian do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo.
- Tổ chức các Hội nghị phổ biến Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi
hành cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN. Cử Báo cáo viên pháp
luật giúp các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, địa phương tổ chức tập huấn về
công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân
khi có yêu cầu.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chọn 01 mô hình điểm tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 01 địa phương.
Thời gian thực hiện: Quý II/2020.
2. Sở Tư pháp
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN lồng ghép trong Chương
trình bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Thời gian thực hiện: Quý III/2020.
- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về PCTN của các
Sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức tuyên truyền, PBGDPL về
PCTN tại đơn vị, địa phương mình.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, PBGDPL về PCTN vào các sự kiện,
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11.
Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
- Cập nhập văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên “Hệ thống
thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang” cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân
tra cứu.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Tham dự cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN
do Bộ Tư pháp tổ chức.
Thời gian thực hiện: Theo thời gian chỉ đạo của Bộ Tư pháp.
3. Sở Nội vụ
Tiếp tục thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm
chính vào nội dung bồi dưỡng kiến thức, thi tuyển công chức, viên chức trên địa
bàn tỉnh.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì, tổ chức và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, các hội thảo, nói chuyện chuyên đề có chủ đề văn học, nghệ thuật với
phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính, liêm chính trong các
hoạt động văn hóa.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL về
PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các
phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ
viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên
địa bàn tỉnh đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trực
thuộc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ
chức hội thảo, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà
trường trong giáo dục đạo đức liêm chính trong thi cử.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Trường Chính trị tỉnh: Tiếp tục thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về
PCTN và đạo đức liêm chính vào nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức cho
cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
7. Báo Bắc Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, phát thanh, truyền
hình có chủ đề về PCTN; phổ biến các quy định và tình hình thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng; biểu dương các việc làm tích cực, nhân tố mới trong
công tác phòng, chống tham nhũng.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
8. Các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân
dân trên địa bàn.
- Biên soạn, tiếp nhận, cấp phát, hỗ trợ trang bị tài liệu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.
- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham
nhũng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
9. UBND các huyện, thành phố
- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trên địa bàn.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền,
PBGDPL về PCTN cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động thuộc quyền quản lý và Nhân dân trên địa bàn.
- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức các
hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân trên địa
bàn như: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, biên soạn tài liệu, nói chuyện chuyên đề, trên
các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử các huyện, thành phố...
- Mỗi UBND huyện, thành phố chọn chỉ đạo điểm 01 địa phương trực thuộc
làm mô hình điểm để tuyên truyền, PBGDPL về PCTN.
10. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh
- Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường tuyên truyền pháp luật về PCTN cho đội
ngũ luật gia, luật sư thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các các hoạt động
khác theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội luật gia, các tổ chức hành nghề luật
sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho luật gia, luật sư.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh
Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có
chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu
pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về
PCTN; các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội
dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân
dân trong giám sát hoạt động PCTN.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các
đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển
khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả tại báo cáo công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về PCTN định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm (trước ngày 05
tháng cuối quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh.
2. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước
theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ
chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kế hoạch và
các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.
3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có
liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm (trước ngày 15
tháng cuối quý) hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL về chống tham nhũng năm
2020 trên địa bàn tỉnh; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề
nghị phản ánh, thông tin về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử
- TT Tỉnh ủy - HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia tỉnh;
- Các Sở, ban,ngành; cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn;
- Báo Bắc Giang; Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, TKCT, TH.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương


 

Bài viết liên quan