QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh BG

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
Số: /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;
Sau khi thống nhất với các cơ quan có liên quan; theo đề nghị của Giám
đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 748/STP-PB&TDTHPL ngày 14/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Bắc Giang gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.
2. Bà Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực
Hội đồng.
3. Ông Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng.
4. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên.
6. Ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Ủy viên.
8. Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên.
9. Ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường -
Ủy viên.
10. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn - Ủy viên.
2
11. Ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch - Ủy viên.
12. Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã
hội - Ủy viên.
13. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên.
14. Ông Trần Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên.
15. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên.
16. Bà Nguyễn Thùy Linh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.
17. Ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông -
Ủy viên.
18. Ông Nguyễn Quang Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên.
19. Ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.
20. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Ủy viên.
21. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên.
22. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
- Ủy viên.
23. Ông Nguyễn Sơn Hồng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Ủy viên.
24. Ông Lê Bá Xuyên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Ủy viên.
25. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp
- Ủy viên.
26. Ông Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh - Ủy viên.
27. Ông Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên.
28. Ông Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh -
Ủy viên.
29. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân
tỉnh - Ủy viên.
30. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh - Ủy viên.
31. Ông Trần Minh Trọng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh -
Ủy viên.
32. Ông Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh -
Ủy viên.
33. Bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên.
34. Ông Nguyễn Văn Nguồn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên.
3
35. Ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Ủy viên.
36. Ông Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh - Ủy viên.
37. Ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên.
38. Ông Nguyễn Đức Kha, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh - Ủy viên.
39. Ông Phạm Xuân Anh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh - Ủy viên.
40. Bà Hoàng Thị Bích Loan, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh - Ủy viên.
Phân công Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp là
Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng. Trưởng phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành
pháp luật là Tổ trưởng Tổ Thư ký.
Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên Hội đồng, Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội
đồng và Tổ trưởng Tổ Thư ký phân công. Ủy viên của Hội đồng và Tổ Thư ký
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Điều 2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Tổ Thư
ký thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21
tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm
vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quy chế
tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-HĐPH ngày 03 tháng 7
năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2021 và thay thế Quyết
định số 2638/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Giang về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ủy viên Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các ngành Ủy viên HĐPHPBGDPL tỉnh;
- Hội đồng PHPBGDPL huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, TKCT, TH;
+ Lưu: VT, NC.
CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương


 

Bài viết liên quan